Funkcje liczbowe

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 16:24, 24 maj 2024 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
27.09.2020Logarytm o podstawie 10

Korzystając ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu:

loga(x) = logb(x)/logb(a)

łatwo zdefiniujemy logarytm o podstawie równej 10:

Function myLog10(x as Double) as Double
  myLog10 = Log(x)/Log(10)
End Function
Sub Liczbowe1()
  MsgBox myLog10(10)
  MsgBox myLog10(100)
End Sub

Jest to znacznie prostszy sposób niż wykorzystywanie w tym celu funkcji arkusza LOG10().Liczba losowa z przedziału [a, b)

Funkcja Rnd() zwraca liczbę losową z przedziału [0, 1). Łatwo możemy napisać funkcję, która zwraca liczbę losową z przedziału [a, b).

Function RandNum(a as Double, b as Double) as Double
  'funkcja zwraca liczbę losową z przedziału [a,b)
  RandNum = Rnd()*(b-a) + a 'Rnd() zwraca liczbę losową z przedziału [0,1)
End Function
Sub Liczbowe2()
  Dim oSheets as Object, oSht as Object, oRows as Object
  Dim r as Long, g as Long, b as Long, k as Long
  oSheets = ThisComponent.getSheets() 'uchwyt do skoroszytu
  If NOT oSheets.hasByName( "TestRGB" ) Then 'sprawdza czy arkusz o podanej nazwie już istnieje
    oSheets.insertNewByName( "TestRGB", 0 ) 'wstawia nowy arkusz na pozycji 1 (z indeksem 0)
  End If
  oSht = oSheets.getByName("TestRGB") 'uchwyt do arkusza "TestRGB"
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'uaktywnienie arkusza "TestRGB"
  oRows = oSht.getRows() 'uchwyt do wierszy
  For k=0 To 100
    r = Int( RandNum(0,256) )
    g = Int( RandNum(0,256) )
    b = Int( RandNum(0,256) )
    oRows.getByIndex(k).Height = 200 'wybiera wiersz przez indeks i ustawia jego wysokość równą 2 mm
    oRows.getByIndex(k).CellBackColor = RGB(r,g,b) 'ustawia kolor tła wiersza
  Next k
End SubObliczanie pierwiastka kwadratowego

Zauważmy, że jeżeli liczba a jest przybliżoną wartością pierwiastka z liczby x z niedomiarem, to x/a jest przybliżoną wartością pierwiastka z liczby x z nadmiarem. Pozwala to przypuszczać, że ciąg kolejnych średnich z liczb a i x/a będzie dążył do pierwiastka z liczby a. Jest tak w istocie i pozwala to zapisać prosty algorytm służący do obliczania pierwiastka z liczby nieujemnej x (LINK):

a1 = 1
an+1 = ( an + x/an )/2

Możemy zatem napisać własną funkcję, która oblicza pierwiastek kwadratowy. Podkreślmy, że zapisana niżej funkcja mySqr() nie jest potrzebna, bo istnieje funkcja Sqr(), która pierwiastek kwadratowy z liczby x znajduje. Funkcję tę prezentujemy jedynie jako ciekawostkę dla zainteresowanego Czytelnika, który chciałby wiedzieć, jak funkcję tę można zrealizować. Wykorzystujemy następujące rozwinięcie w szereg Taylora:

√(1+x) = 1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16 - ...

Rozwinięcie jest zbieżne dla |x| ≤ 1

Function mySqr(x as Double) as Double
  'funkcja oblicza pierwiastek kwadratowy z x
  Dim a as Double, b as Double, r as Double
  If x < 0 Then
    mySqr = 0
    MsgBox "mySqr: ujemna wartość parametru!"
    Exit Function
  End If
  r = 10^(-5) 'wartość r wyznacza precyzję obliczeń
  a = 1
  b = x
  If Abs(b - a) <= r Then
    mySqr = 1 + (x-1)/2 - (x-1)^2/8 + (x-1)^3/16
    Exit Function
  End If
  Do While Abs(b - a) > r
    a = b
    b = (a + x/a)/2
  Loop
  mySqr = b
End Function
Sub Liczbowe3()
  MsgBox mySqr(0.25) & Chr(10) & Sqr(0.25)
  MsgBox mySqr(1) & Chr(10) & Sqr(1)
  MsgBox mySqr(1+10^(-6)) & Chr(10) & Sqr(1+10^(-6))
  MsgBox mySqr(2) & Chr(10) & Sqr(2) '√2 = 1.414213562373095…
  MsgBox mySqr(3) & Chr(10) & Sqr(3) '√3 = 1.732050807568877…
  MsgBox mySqr(4) & Chr(10) & Sqr(4)
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna