Funkcje zakresu komórek

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 16:26, 24 maj 2024 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
22.10.2020Znajdowanie używanego zakresu komórek arkusza

Używany obszar arkusza to najmniejszy zakres komórek, który zawiera wszystkie komórki arkusza kalkulacyjnego z dowolną zawartością (liczby, tekst, formuły) lub z widocznym formatowaniem (obramowanie i kolor tła). Prawą dolną komórkę używanego obszaru możemy łatwo odnaleźć, wybierając z klawiatury Ctrl + End.


Kursor komórek to po prostu zakres komórek, który udostępnia metody przemieszczania się po arkuszu (LINK). Oczywiście tak wykonywane „przemieszczenia” są niewidoczne – aktywne ustawienie nie ulega zmianie.


Omówimy działanie metod kursora komórek oCllCursor występującego w zamieszczonej niżej funkcji UsedArea() (LINK):

 • gotoStartOfUsedArea( False ) – redukuje rozmiar kursora komórek do pojedynczej komórki będącej początkiem używanego obszaru
 • gotoStartOfUsedArea( True ) – zmienia rozmiar kursora komórek tak, aby jego początek pokrywał się z początkiem używanego obszaru
 • gotoEndOfUsedArea( False ) – redukuje rozmiar kursora komórek do pojedynczej komórki będącej końcem używanego obszaru
 • gotoEndOfUsedArea( True ) – zmienia rozmiar kursora komórek tak, aby jego koniec pokrywał się z końcem używanego obszaru
Function UsedArea(sFrame as String) as Long
  'w zależności od parametru funkcja zwraca indeks:
  '("L") lewej kolumny, ("U") górnego wiersza, ("R") prawej kolumny, ("B") dolnego wiersza,
  'które wyznaczają granice używanego obszaru arkusza
  Dim oSht as Object, oCllCursor as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().ActiveSheet
  oCllCursor = oSht.createCursor() 'tworzy kursor komórek obejmujący cały arkusz
  UsedArea = -1 'ta wartość zostanie zwrócona w przypadku błędnego parametru
  If sFrame = "L" OR sFrame = "U" Then
    oCllCursor.gotoStartOfUsedArea( False ) 'redukuje rozmiar kursora komórek do jednej komórki
    If sFrame = "L" Then
      UsedArea = oCllCursor.getRangeAddress().StartColumn 'indeks lewej kolumny
    Else 'sFrame = "U"
      UsedArea = oCllCursor.getRangeAddress().StartRow 'indeks górnego wiersza
    End If
  End If
  If sFrame = "R" OR sFrame = "B" Then
    oCllCursor.gotoEndOfUsedArea( False ) 'redukuje rozmiar kursora komórek do jednej komórki
    If sFrame = "R" Then
      UsedArea = oCllCursor.getRangeAddress().EndColumn 'indeks prawej kolumny
    Else 'sFrame = "B"
      UsedArea = oCllCursor.getRangeAddress().EndRow 'indeks dolnego wiersza
    End If
  End If
End Function
Sub Zakresy1()
  MsgBox "Indeksy kolumn i wierszy ograniczających używany obszar:" & Chr(10) & _
      "Lewa kolumna – " & UsedArea("L") & Chr(10) & _
      "Górny wiersz – " & UsedArea("U") & Chr(10) & _
      "Prawa kolumna – " & UsedArea("R") & Chr(10) & _
      "Dolny wiersz – " & UsedArea("B")
End Sub
Sub Zakresy2()
  Dim oSht as Object, oCllCursor as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().ActiveSheet
  oCllCursor = oSht.createCursor() 'tworzy kursor komórek obejmujący cały arkusz
  oCllCursor.gotoStartOfUsedArea( True ) 'zmienia rozmiar kursora komórek tak, aby jego początek pokrywał się z początkiem używanego obszaru
  MsgBox "Indeksy kolumn i wierszy ograniczających używany obszar:"  & Chr(10) & _
      "Lewa kolumna – " & oCllCursor.getRangeAddress().StartColumn & Chr(10) & _
      "Górny wiersz – " & oCllCursor.getRangeAddress().StartRow  & Chr(10) & _
      "Prawa kolumna – " & oCllCursor.getRangeAddress().EndColumn  & Chr(10) & _
      "Dolny wiersz – " & oCllCursor.getRangeAddress().EndRow
End Sub
Sub Zakresy3()
  Dim oSht as Object, oCllCursor as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().ActiveSheet
  oCllCursor = oSht.createCursor() 'tworzy kursor komórek obejmujący cały arkusz
  oCllCursor.gotoEndOfUsedArea( True ) 'zmienia rozmiar kursora komórek tak, aby jego koniec pokrywał się z końcem używanego obszaru
  MsgBox "Indeksy kolumn i wierszy ograniczających używany obszar:"  & Chr(10) & _
      "Lewa kolumna – " & oCllCursor.getRangeAddress().StartColumn & Chr(10) & _
      "Górny wiersz – " & oCllCursor.getRangeAddress().StartRow  & Chr(10) & _
      "Prawa kolumna – " & oCllCursor.getRangeAddress().EndColumn  & Chr(10) & _
      "Dolny wiersz – " & oCllCursor.getRangeAddress().EndRow
End Sub
Sub Zakresy4()
  Dim oSht as Object, oCllCursor as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().ActiveSheet
  oCllCursor = oSht.createCursor() 'tworzy kursor komórek obejmujący cały arkusz
  oCllCursor.gotoStartOfUsedArea( False ) 'redukuje rozmiar kursora komórek do jednej komórki
  oCllCursor.gotoEndOfUsedArea( True ) 'rozszerza rozmiar kursora komórek na cały używany obszar
  MsgBox "Używany obszar: " & oCllCursor.AbsoluteName
End SubSumowanie danych zapisanych w zakresie komórek

Przedstawiamy dwie funkcje sumujące dane wpisane do komórek w wybranym zakresie komórek. Pierwsza funkcja wykorzystuje funkcję arkusza SUM(), druga funkcja jawnie sumuje każdą wartość (Value) wpisaną do komórki. Czytelnik łatwo sprawdzi, że obie funkcje zwracają identyczne wyniki.

UWAGA1:

 • należy upewnić się, że w sumowanym zakresie są właściwe komórki, bo funkcja SUM() pomija komórki zawierające tekst, ale nie pomija komórek zawierających daty i wartości logiczne

UWAGA2:

 • z poziomu arkusza wpis PRAWDA jest interpretowany jako wartość liczbowa 1 i taką też otrzymamy sumę; z poziomu makra wpis True jest interpretowany jako -1 i odpowiednia suma wynosi -1 – zobacz przykładową procedurę Zakresy5(). Nie potrafię wyjaśnić tej różnicy (wersja LibreOffice: 7.0.2.2).
Function mySUM(oRng as Object) as Double
  'dla zadanego zakresu komórek sumuje wartości wpisane do tych komórek
  Dim oFuncAcc as Object
  oFuncAcc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  mySUM = oFuncAcc.callFunction( "SUM", Array(oRng) )
End Function
Function SumRange(oRng as Object) as Double
  'dla zadanego zakresu komórek sumuje wartości (Value) wpisane do tych komórek
  Dim row as Long, col as Long
  Dim suma as Double
  suma = 0
  For row = 0 To oRng.getRows().getCount() - 1 'odczytujemy liczbę wierszy zakresu oRng
    For col = 0 To oRng.getColumns().getCount() - 1 'odczytujemy liczbę kolumn zakresu oRng
      suma = suma + oRng.getCellByPosition(col, row).Value
    Next col
  Next row
  SumRange = suma
End Function
Sub Zakresy5()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 1) 'dodajemy jedną kolumnę na pozycję pierwszą
  oSht.getCellRangebyName("A1").Value = True ' -1
  oSht.getCellRangebyName("A2").Value = False ' 0
  oRng = oSht.getCellRangeByName("A1:A2")
  oSht.getCellRangebyName("A3").Value = mySUM(oRng)
  oSht.getCellRangebyName("A4").Value = SumRange(oRng)
End Sub


Na zakończenie tej sekcji zauważmy, że zamiast operować na komórkach zadanego zakresu komórek (tak jak to czynimy w funkcji SumRange()) możemy operować na komórkach arkusza. Tak skonstruowana procedura jest mniej elegancka, ale równie skuteczna:

Function SumRange2(oRng as Object) as Double
  'sumuje wartości (Value) z podanego zakresu komórek
  Dim row as Long, col as Long
  Dim suma as Double
  suma = 0
  For row = oRng.getRangeAddress().StartRow To oRng.getRangeAddress().EndRow 'indeksy wierszy arkusza(!)
    For col = oRng.getRangeAddress().StartColumn To oRng.getRangeAddress().EndColumn 'indeksy kolumn arkusza(!)
      suma = suma + oRng.Spreadsheet.getCellByPosition(col, row).Value 'odwołujemy się do komórek arkusza(!)
    Next col
  Next row
  SumRange2 = suma
End Function


Sumowanie danych liczbowych[1] możemy zrealizować wykorzystując metodę getData(). Podamy przykład takiej funkcji, która może być szczególnie przydatna w przypadku, gdy zakres komórek ma ogromne rozmiary:

Function SumRange3(oRng as Object) as Double
  'sumuje wartości (Value) z podanego zakresu komórek
  Dim oVec as Object
  Dim A()
  Dim m as Long, n as Long
  Dim suma as Double
  suma = 0
  oVec = oRng.getData() 'pobrane zostaną jedynie dane liczbowe!
  For m = LBound(oVec) To UBound(oVec) 'przeglądamy tablicę tablic oVec
    A = oVec(m) 'wybrana tablica z tablicy tablic
    For n = LBound(A) To UBound(A)
      suma = suma + A(n)
    Next n
  Next m
  SumRange3 = suma
End Function


Do testowania omówionych wyżej funkcji Czytelnik może wykorzystać procedurę:

Sub Zakresy6()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 1) 'dodajemy jedną kolumnę na pozycję pierwszą
  oSht.getCellByPosition(0, 0).Value = 1
  oSht.getCellByPosition(0, 1).Value = True '-1
  oSht.getCellByPosition(0, 2).Value = DateSerial(2000, 1, 1) '36526
  oSht.getCellByPosition(0, 3).String = "123" '0
  oSht.getCellByPosition(0, 4).Value = Sqr(2) '1,4142...
  oRng = oSht.getCellRangeByPosition(0, 0, 0, 4) 'zakres A1:A5
  oSht.getCellByPosition(0, 6).Value = mySUM(oRng) 'znajdujemy sumę wartości liczbowych z zakresu A1:A5
  oSht.getCellByPosition(0, 7).Value = SumRange(oRng)
  oSht.getCellByPosition(0, 8).Value = SumRange2(oRng)
  oSht.getCellByPosition(0, 9).Value = SumRange3(oRng)
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna

Przypisy

 1. Czytelnik powinien pamiętać, że sumowane będą również dane typu data i wartości logiczne!