Funkcje daty i czasu

Z Henryk Dąbrowski
Wersja z dnia 16:22, 24 maj 2024 autorstwa HenrykDabrowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
02.10.2020Nazwa dnia tygodnia

Prosta funkcja pozwoli nam określić nazwę dnia tygodnia w języku polskim dla argumentu typu data.

Function DzienTygodnia(Dzien as Date) as String
  'funkcja zwraca nazwę dnia tygodnia
  Dim aNazwy() 'deklaracja pustej tablicy
  'funkcja Array() tworzy tablicę typu Variant i numeruje elementy od 0
  aNazwy = Array("niedziela", "poniedziałek", "wtorek", "środa", "czwartek", "piątek", "sobota")
  DzienTygodnia = aNazwy( Weekday(Dzien) - 1 )
End Function
Sub DataCzas1()
  MsgBox DzienTygodnia( DateSerial(2000, 1, 1) ) 'sobota
  MsgBox DzienTygodnia( Date() ) 'dzisiejszy dzień tygodnia
End SubLiczba dni w miesiącu

Równie prosta funkcja pozwala określić liczbę dni w określonym miesiącu. Oczywiście musimy również podać rok ze względu na lata przestępne.

Function MonthDays(myYear as Long, myMonth as Long) as Long
  'znajduje liczbę dni w miesiącu danego roku
  If myMonth = 12 Then
    MonthDays = 31
  Else
    MonthDays = Day( DateSerial(myYear, myMonth + 1, 1) - 1 )
  End If
End Function
Sub DataCzas2()
  MsgBox MonthDays(1900, 2)
  MsgBox MonthDays(2000, 2)
  MsgBox MonthDays(2100, 2)
End SubWyznaczanie daty Wielkanocy

Wyznaczenie daty Wielkanocy nie jest rzeczą prostą. LibreOffice ma wbudowaną funkcję arkusza EASTERSUNDAY(), która podaje prawidłową datę Wielkanocy dla lat 1583 – 9956 (dla lat większych od 9956 występuje błąd). Funkcje arkusza mogą być wykorzystywane w makrach, ale nie możemy tego uczynić bezpośrednio. Funkcja myWielkanoc() pokazuje nam jak uzyskać dostęp do funkcji arkusza w makrach. Podajemy też prostą funkcję EasterDate(), która wyznacza prawidłowe daty Wielkanocy dla lat 1900 – 2099 (LINK). Inne algorytmy Czytelnik znajdzie na stronie Wikipedii (LINK).

Function myWielkanoc(Rok as Long) as Date 'LINK
  'oblicza datę Wielkanocy dla lat 1583 – 9956
  Dim oFuncAcc as Object
  oFuncAcc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
  myWielkanoc = oFuncAcc.callFunction( "EASTERSUNDAY", Array(Rok) )
End Function
Function EasterDate(Rok As Long) as Date 'LINK
  'oblicza datę Wielkanocy dla lat 1900 – 2099
  Dim N as Long
  N = (((255 - 11 * (Rok Mod 19)) - 21) Mod 30) + 21
  EasterDate = DateSerial(Rok, 3, 1) + N + (N > 48) + 6 - ((Rok + Int(Rok/4) + N + (N > 48) + 1) Mod 7)
End Function
Sub DataCzas3()
  Dim n as Long
  For n = 1895 To 2105
    If myWielkanoc(n) <> EasterDate(n) Then MsgBox n
  Next n
End Sub


Wielkanoc jest świętem ruchomym. Najwcześniej wypada 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia (LINK). Korzystając z funkcji myWielkanoc() łatwo znajdujemy, że w okresie do roku 2500 Wielkanoc wypada:
22 marca w latach: 1598, 1693, 1761, 1818, 2285, 2353, 2437
25 kwietnia w latach: 1666, 1734, 1886, 1943, 2038, 2190, 2258, 2326, 2410

Do obliczeń wykorzystujemy następującą procedurę, która zapisuje uzyskane wyniki do pliku:

Sub Wielkanoc_daty_skrajne()
  Dim DataWielkanocy as Date
  Dim FileNumber as Long, n as Long
  Dim FileName as String
  FileNumber = Freefile()
  FileName = "c:/data.txt" 'podaj właściwą ścieżkę do pliku!
  If FileExists(FileName) Then Kill(FileName) 'kasujemy plik, jeżeli taki istnieje
  
  Open FileName For Binary As #FileNumber 'otwarcie pliku
  Put #FileNumber,, "Wielkanoc w dniu 22 marca wypada w latach:" & Chr(10)
  For n = 1583 To 2500
    DataWielkanocy = myWielkanoc(n)
    If Month(DataWielkanocy) = 3 AND Day(DataWielkanocy) = 22 Then
      Put #FileNumber,, CStr( Year(DataWielkanocy) ) & ", "
    End If
  Next n
  Put #FileNumber,, Chr(10) & "Wielkanoc w dniu 25 kwietnia wypada w latach:" & Chr(10)
  For n = 1583 To 2500
    DataWielkanocy = myWielkanoc(n)
    If Month(DataWielkanocy) = 4 AND Day(DataWielkanocy) = 25 Then
      Put #FileNumber,, CStr( Year(DataWielkanocy) ) & ", "
    End If
  Next n
  Close #FileNumber 'zamknięcie pliku
  MsgBox "Koniec"
End SubCzy dany dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy

W Polsce mamy trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy, z których dwa (Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego) zawsze wypadają w niedzielę. Poniższa funkcja sprawdza, czy badany dzień jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy. Uwaga: funkcja korzysta ze zdefiniowanej wyżej funkcji EasterDate().

Function CzySwieto(RRRR as Long, MM as Long, DD as Long) as Boolean
  'sprawdza czy podany dzień jest dniem ustwowo wolnym od pracy dla lat 1900 – 2099
  Dim DniWolne(1 To 13) as Date
  Dim DataWielkanocy as Date, Dzien as Date
  Dim n as Long
  
  DataWielkanocy = EasterDate(RRRR) 'funkcja EasterDate() oblicza prawidłową datę Wielkanocy tylko dla lat 1900 – 2099
  DniWolne(1) = DateSerial(RRRR, 1, 1) 'Nowy Rok
  DniWolne(2) = DateSerial(RRRR, 1, 6) 'Święto Trzech Króli
  DniWolne(3) = DataWielkanocy 'Wielkanoc
  DniWolne(4) = DataWielkanocy + 1 'Poniedziałek Wielkanocny
  DniWolne(5) = DataWielkanocy + 49 'Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  DniWolne(6) = DataWielkanocy + 60 'Boże Ciało
  DniWolne(7) = DateSerial(RRRR, 5, 1) 'Święto Pracy
  DniWolne(8) = DateSerial(RRRR, 5, 3) 'Święto Konstytucji 3 Maja
  DniWolne(9) = DateSerial(RRRR, 8, 15) 'Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  DniWolne(10) = DateSerial(RRRR, 11, 1) 'Wszystkich Świętych
  DniWolne(11) = DateSerial(RRRR, 11, 11) 'Narodowe Święto Niepodległości 
  DniWolne(12) = DateSerial(RRRR, 12, 25) 'Boże Narodzenie
  DniWolne(13) = DateSerial(RRRR, 12, 26) 'drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
  
  CzySwieto = False
  Dzien = DateSerial(RRRR, MM, DD)
  For n = 1 To 13
    If Dzien = DniWolne(n) Then
      CzySwieto = True
      Exit For
    End If
  Next n
End Function
Sub DataCzas4()
  MsgBox CzySwieto(2000, 5, 1)
  MsgBox CzySwieto(2020, 4, 12)
End SubWyznaczanie daty Wielkanocy (uzupełnienie)

Przedstawimy niżej funkcję znajdującą datę Wielkanocy dla dowolnego roku nie mniejszego niż 1583. Korzystamy z algorytmu podanego w książce Jeana Meeusa Astronomical Algorithms na stronie 67. Musimy być bardzo ostrożni przy wyznaczaniu części całkowitej ilorazu i reszty z dzielenia dwóch liczb. Funkcja Int() zwraca część całkowitą liczby, ale zwracana jest liczba typu Double. Operacja obliczania reszty z dzielenia też jest dostępna w LibreOffice, ale dopuszcza nietypowe argumenty (np. 11 Mod 2.5 jest równe 1). Dlatego zdefiniowaliśmy własne funkcje Quotient() i Remainder(), które znajdują część całkowitą ilorazu i resztę z dzielenia. Zapisanie algorytmu nie przedstawia większych trudności. Czytelnik łatwo sprawdzi zgodność tej funkcji z funkcją EASTERSUNDAY() dla lat 1583 – 9956.

Function Quotient(N as Long, D as Long) as Long
  'oblicza część całowitą ilorazu liczb całkowitych N i D
  Quotient = CLng( Int(N/D) ) 'funkcja Int zwraca liczbę typu Double
End Function
Function Remainder(N as Long, D as Long) as Long
  'oblicza resztę z dzielenia liczb całkowitych N i D
  Remainder = N - CLng( Int(N/D) ) * D
End Function
Function DataWielkanocy(Year as Long) as Date
  'oblicza datę Wielkanocy dla lat nie mniejszych niż 1583
  Dim a as Long, b as Long, c as Long, d as Long, e as Long
  Dim f as Long, g as Long, h as Long, i as Long
  Dim k as Long, l as Long, m as Long, n as Long, p as Long
  a = Remainder(Year, 19)
  b = Quotient(Year, 100)
  c = Remainder(Year, 100)
  d = Quotient(b, 4)
  e = Remainder(b, 4)
  f = Quotient(b + 8, 25)
  g = Quotient(b - f + 1, 3)
  h = Remainder(19*a + b - d - g + 15, 30)
  i = Quotient(c, 4)
  k = Remainder(c, 4)
  l = Remainder(2*e + 2*i - h - k + 32, 7)
  m = Quotient(a + 11*h + 22*l, 451)
  n = Quotient(h + l - 7*m + 114, 31)
  p = Remainder(h + l - 7*m + 114, 31)
  DataWielkanocy = DateSerial(Year, n, p + 1)
End Function
Sub DataCzas5()
  MsgBox DataWielkanocy(10000) '16.04.10000
  MsgBox DataWielkanocy(15000) '06.04.15000
  MsgBox DataWielkanocy(20000) '23.04.20000
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna