Funkcje informacyjne

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
18.10.2020Funkcja IsDigit

Funkcja IsDigit() sprawdza, czy pierwszy znak zmiennej znakowej jest cyfrą.

Function IsDigit(Txt as String) as Boolean
  'funkcja sprawdza czy pierwszy znak zmiennej Txt jest cyfrą
  Dim Code as Long
  If IsEmpty(Txt) OR Txt = "" Then
    IsDigit = False
    Exit Function
  End If
  Code = Asc(Txt)
  IsDigit = False
  If Code >= 48 AND Code <= 57 Then
    IsDigit = True
  End If
End Function
Sub Informacyjne1()
  MsgBox IsDigit("123") 'True
  MsgBox IsDigit("abc") 'False
  MsgBox IsDigit("")  'False
  MsgBox IsDigit(3.14) 'True
  MsgBox IsDigit(True) 'False
End Sub


Wyjaśnienie dlaczego nie pojawia się błąd, gdy funkcja IsDigit() zostaje wywołana z niewłaściwym typem parametru i dlaczego zwraca taki wynik, Czytelnik znajdzie TUTAJFunkcja IsPrime

Funkcja IsPrime() sprawdza, czy liczba całkowita jest liczbą pierwszą. Uwaga: działanie funkcji IsPrime() można przyspieszyć dwukrotnie, sprawdzając jedynie dzielniki nieparzyste, a nawet trzykrotnie sprawdzając jedynie dzielniki postaci 6k-1 i 6k+1. To proste ulepszenie algorytmu pozostawiamy Czytelnikowi. Oczywiście funkcja ta nie nadaje się do sprawdzania bardzo dużych liczb całkowitych.

Function IsPrime(n as Long) as Boolean
  'funkcja sprawdza, czy liczba całkowita n jest liczbą pierwszą
  Dim d as Long
  If n <= 2 Then
    IsPrime = (n=2)
    Exit Function
  End If
  IsPrime = True
  For d = 2 To Int( Sqr(n) ) + 1 'całość z pierwiastka kwadratowego z n plus 1
    If (n Mod d) = 0 Then
      IsPrime = False
      Exit For
    End If
  Next d
End Function
Sub Informacyjne2()
  'lista liczb pierwszych mniejszych od liczby 1000
  Dim oSht as Object
  Dim k as Long, Wiersz as Long
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'uaktywnienie pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 2) 'dodajemy dwie kolumny na pozycję pierwszą
  Wiersz = 0
  For k = 0 To 1000
    If IsPrime(k) Then
      oSht.getCellByPosition(0, Wiersz).Value = Wiersz + 1
      oSht.getCellByPosition(1, Wiersz).Value = k
      Wiersz = Wiersz + 1
    End If
  Next k
End Sub

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna