Komórki

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
03.05.2020Uchwyt do komórek przez indeks lub przez nazwę, wpisywanie danych do komórek

Sub Komorki1()
  'wpisywanie do komórek liczb, tekstu i formuł
  Dim oSht as Object
  Dim oA1 as Object, oB2 as Object, oC3 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'uaktywnienie pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 4) 'dodajemy cztery kolumny na pozycję pierwszą
  
  'komórki możemy uchwycić przez indeks lub przez nazwę, dla komórek A1, B2 i C3 będziemy mieli:
  oA1 = oSht.getCellByPosition(0, 0) 'uchwyt do komórki A1 przez indeks
  oB2 = oSht.getCellRangebyName("B2") 'uchwyt do komórki B2 przez nazwę
  oC3 = oSht.getCellByPosition(2, 2) 'uchwyt do komórki C3 przez indeks
  
  'mając dostęp do komórek możemy wpisywać do nich liczby, tekst i formuły;
  'zauważmy, że nie musimy korzystać ze zdefiniowanych wyżej obiektów oA1, oB2 i oC3
  oSht.getCellByPosition(0, 0).Value = 3/2 'wpisujemy liczbę do komórki A1 - nie korzystamy z obiektu oA1
  oB2.String = "komórka B2" 'wpisujemy tekst do komórki B2
  oC3.Formula = "=2*A1" 'wpisujemy do komórki C3 formułę, która podwaja wartość komórki A1
  
  MsgBox oSht.getCellRangebyName("B2").String
  MsgBox oC3.Value 'mamy dostęp do wartości, która wynika z wpisanej do komórki formuły
End Sub


Uchwyt przez nazwę jest bardzo czytelny, zdefiniowanie obiektu związanego z komórką skraca kod i upraszcza dostęp do komórki, ale uchwyt przez indeks ma ogromną przewagę: umożliwia przetwarzanie komórek za pomocą instrukcji For ... Next i z tego prostego powodu jest najczęściej stosowany.Sprawdzanie zawartości komórki i określanie jej typu

Function TypKomorki(oCell as Object) as String
  'informuje o rodzaju danych zapisanych w komórce (LINK1), (LINK2)
  Dim s as String
  Select Case oCell.Type 
  Case com.sun.star.table.CellContentType.EMPTY
    s = "Pusta"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.VALUE
    s = "Liczba"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.TEXT
    s = "Tekst"
  Case com.sun.star.table.CellContentType.FORMULA
    s = "Formuła"
  End Select
  TypKomorki = s
End Function
Sub Komorki2()
  Dim oSht as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  MsgBox TypKomorki( oSht.getCellByPosition(0,0) ) 'A1
  MsgBox TypKomorki( oSht.getCellByPosition(1,1) ) 'B2
  MsgBox TypKomorki( oSht.getCellByPosition(2,2) ) 'C3
  MsgBox TypKomorki( oSht.getCellByPosition(3,3) ) 'D4
End SubWpisywanie daty do komórki

Datę możemy wpisać do komórki używając dwóch funkcji: DateSerial() i DateValue(). Parametrami dla funkcji DateSerial() są liczby całkowite: rok, miesiąc i dzień danej daty i wywołujemy ją następująco DateSerial(YYYY, MM, DD). Parametrem dla funkcji DateValue() jest tekst zawierający te same dane i wywołujemy tę funkcję następująco DateValue("YYYY‑RR‑DD").

Sub Komorki3()
  'wpisywanie daty
  Dim oSht as Object, oA5 as Object, oA6 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oA5 = oSht.getCellByPosition(0,4) 'uchwyt do komórki A5
  oA6 = oSht.getCellByPosition(0,5) 'uchwyt do komórki A6
  oA5.Value = DateSerial(2000, 1, 1) 'A5
  oA6.String = DateSerial(2000, 1, 1) 'A6
  MsgBox oA5.Value + 7 '36533 - liczba odpowiadająca dacie 08.01.2000
  MsgBox oA6.String + 7 'ciąg znaków "01.01.20007"
  'formuły wpisane do arkusza, które wykonują takie same obliczenia jak wyżej, nie zwrócą otrzymanych wyżej wartości
  oSht.getCellByPosition(1,4).Formula = "=A5 + 7" '36533 - wynik w komórce B5
  oSht.getCellByPosition(1,5).Formula = "=A6 + 7" '36533 - wynik w komórce B6
End Sub


Datę wpisujemy jako wartość (.Value). W komórce pojawi się liczba całkowita odpowiadająca danej dacie i dopiero zmiana formatu komórki (Formatuj komórki → Liczby → Kategoria → Data) sprawi, że zostanie pokazana data w wybranym formacie.

Wpisanie daty jako ciąg znaków (.String) jest możliwe. Data zostanie zapisana w komórce jako tekst (standardowo dosunięty do lewej krawędzi komórki). Oczywiście wszelkie obliczenia na tak zapisanej dacie nie będą już możliwe. Wynika to stąd, że kod makra jest precyzyjny – musimy określić typ wartości zapisanej w komórce (.Value, .String, .Formula), do której się odwołujemy.

W arkuszu wygląda to zupełnie inaczej, bo formuła odwołuje się do komórki, ale w komórce może być wpisana liczba, tekst lub formuła. Problem ten rozwiązano, przyjmując zasadę, że w arkuszu wszystko, co da się zinterpretować jako liczba, należy tak interpretować.

Dlatego w arkuszu zostanie wykonane dodawanie: "777" + 1 = 778, jak również dodawanie: "01.01.2000" + 7 = 8.01.2000Wpisywanie daty i formatowanie postaci, w jakiej zostanie wyświetlona

Możemy wpisać do komórki datę i ustawić format, w jakim zostanie wyświetlona. W tym celu należy dla komórki, do której wpisujemy datę, określić jej własność NumberFormat. Poniżej podaję jakie liczby trzeba wpisać dla najbardziej popularnych formatów daty w przypadku języka polskiego:

36 – 31.12.1999
37 – 31.12.99
38 – piątek 31 grudnia 1999
76 – 31 grudnia 1999
81 – 31 grudnia 1999 r.
84 – 1999-12-31


Inne wartości łatwo znaleźć rejestrując makro i zmieniając formatowanie komórki. W kodzie zarejestrowanego makra odnajdziemy zawsze tekst NumberFormatValue i odpowiednią liczbę poniżej. Przykład formatowania:

Sub Komorki4()
  'wpisywanie daty i formatowanie postaci w jakiej zostanie wyświetlona
  Dim oSht as Object, oA7 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oA7 = oSht.getCellByPosition(0,6) 'uchwyt do komórki A7
  oA7.Value = DateValue("1999-12-31") '36525 - liczba odpowiadająca dacie 31.12.1999
  oA7.NumberFormat = 36
End SubWpisywanie wartości logicznej do komórki

Sub Komorki5()
  'wpisywanie wartości logicznej
  Dim oSht as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oSht.getCellByPosition(0,9).Value = True 'A10
  oSht.getCellByPosition(0,10).Value = False 'A11
  MsgBox "W komórkach A10 i A11 widoczne są liczby: -1 i 0"
  'formatujemy komórki, aby zamiast liczb -1 i 0 zostały wyświetlone słowa PRAWDA / TRUE i FAŁSZ / FALSE
  oSht.getCellByPosition(0,9).NumberFormat = 99 'A10
  oSht.getCellByPosition(0,10).NumberFormat = 99 'A11
End Sub


Wartości logiczne wpisujemy tylko jako wartość (.Value). Standardowo wartości logicznej PRAWDA odpowiada liczba -1, a wartości logicznej FAŁSZ odpowiada liczba 0. Należy pamiętać, że każda liczba różna od zera zostanie zinterpretowana jako wartość logiczna PRAWDA, a tylko liczbie zero odpowiada wartość logiczna FAŁSZ.Wpisywanie tekstu do komórki i podstawowe formatowanie

Wpisany do komórki tekst wymaga zazwyczaj ustawienia wielu rożnych opcji formatowania. W tym przykładzie podajemy tylko podstawowe, a w następnym podamy kolejne.

Sub Komorki6()
  Dim oCll as Object
  oCll = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellByPosition(2, 2)
  oCll.String = "abcd"
  oCll.CellBackColor = RGB(255, 0, 0) 'kolor tła komórki
  
  'ustawienie tekstu w poziomie (STANDARD, LEFT, CENTER, RIGHT, BLOCK, REPEAT) (LINK1), (LINK2)
  oCll.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.RIGHT
  
  'ustawienie tekstu w pionie (STANDARD, TOP, CENTER, BOTTOM) (LINK1), (LINK2)
  oCll.VertJustify = com.sun.star.table.CellVertJustify.BOTTOM
  
  'orientacja tekstu
  oCll.RotateAngle = 9000 '90 stopni obrotu w lewo
End Sub


Uwaga:

oRows.getByIndex(0).CellBackColor = -1 'ustawia brak koloruWpisywanie tekstu do komórki i dalsze formatowanie

Sub Komorki7()
  'wpisywanie tekstu do komórki i formatowanie komórki
  Dim oSht as Object, oRow as Object, oA15 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oRow = oSht.getRows().getByIndex(14) 'uchwyt do wiersza o indeksie 14
  oRow.Height = 1500 'ustawia wysokość wiersza równą 15 mm
  oA15 = oSht.getCellByPosition(0,14) 'uchwyt do komórki A15
  oA15.String = "Komórka A15"
  oA15.CellBackColor = RGB(204, 153, 102) 'kolor tła komórki
  oA15.CharHeight = 14 'rozmiar czcionki
  
  'grubość czcionki (DONTKNOW, THIN, ULTRALIGHT, LIGHT, SEMILIGHT, NORMAL, SEMIBOLD, BOLD, ULTRABOLD, BLACK) (LINK1), (LINK2)
  oA15.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
  
  oA15.setPropertyValue( "IsTextWrapped", True ) 'zawija tekst automatycznie
  oA15.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER 'wyśrodkowanie tekstu w poziomie
  oA15.VertJustify = com.sun.star.table.CellVertJustify.CENTER 'wyśrodkowanie tekstu w pionie
End SubFormatowanie komórki liczbowej

Funkcja oblicza liczbę całkowitą, która określa, jak zostanie sformatowana komórka liczbowa. Najłatwiej kod formatu (parametr sNumFormat) uzyskać wykorzystując okno "Formatuj komórki". Wybieramy potrzebne ustawienia (liczba miejsc po przecinku, separator tysięcy itd.), kopiujemy otrzymany kod i wykorzystujemy go jako parametr sNumFormat. (LINK)

Function NumberFormatId( sNumFormat as String, sLanguage as String, sCountry as String ) as Long
  'Dla USA: sLanguage="en", sCountry="us"
  'Przykładowo: sNumFormat="# ###,00"
  'Sposób użycia: Cell.NumberFormat = NumberFormatId("# ###,00", "pl", "pl")
  Dim LocalSettings As New com.sun.star.lang.Locale
  
  LocalSettings.Language = sLanguage
  LocalSettings.Country = sCountry
  NumberFormatId = ThisComponent.NumberFormats.queryKey(sNumFormat, LocalSettings, True)
  If NumberFormatId = -1 Then
    NumberFormatId = ThisComponent.NumberFormats.addNew(sNumFormat, LocalSettings)
  End If
End Function
Sub Komorki8()
  Dim oA1 as Object
  oA1 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("A1") 'uchwyt do komórki A1 przez nazwę
  oA1.Value = 12345.6789
  oA1.NumberFormat = NumberFormatId("# ###,00", "pl", "pl")
End SubOdczytywanie zawartości komórki i operacje na takich danych

Sub Komorki9()
  'odczytywanie wartości komórki i opercje na tych wartościach
  Dim oSht as Object
  Dim oA1 as Object, oA2 as Object, oA3 as Object
  Dim oC1 as Object, oC2 as Object
  Dim x as Double, y as Double
  Dim s as String
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oA1 = oSht.getCellByPosition(0, 0) 'uchwyty do komórek
  oA2 = oSht.getCellRangebyName("A2")
  oA3 = oSht.getCellByPosition(0, 2)
  oC1 = oSht.getCellRangebyName("C1")
  oC2 = oSht.getCellByPosition(2, 1)
  
  oA1.Value = 5 'zapisujemy liczbę w komórce A1
  oA2.String = "To jest formuła: " 'zapisujemy tekst w komórce A2
  oA3.Formula = "=2*A1" 'zapisujemy formułę w komórce A3
  
  x = oA1.Value 'odczytujemy liczbę zapisaną w komórce A1
  s = oA2.String 'odczytujemy tekst zapisany w komórce A2
  y = oA3.Value 'odczytujemy LICZBĘ wyliczoną z formuły zapisanej w komórce A3
  
  oC1.Value = x + y 'zapisujemy sumę liczb z komórek A1 i A3
  oC2.String = s & oA3.Formula 'zapisujemy połączone teksty: z komórki A2 i odczytaną formułę z komórki A3
End Sub


Jeszcze jeden przykład:

Sub Komorki10()
  'operacje na wartościach odczytanych z komórek
  Dim oSht as Object
  Dim oA1 as Object, oA2 as Object, oA3 as Object, oA4 as Object
  Dim oB1 as Object, oB2 as Object, oB3 as Object, oB4 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 3) 'dodajemy trzy kolumny na pozycję pierwszą
  oA1 = oSht.getCellRangebyName("A1") 'uchwyt do komórki A1 przez nazwę
  oA2 = oSht.getCellRangebyName("A2")
  oA3 = oSht.getCellRangebyName("A3")
  oA4 = oSht.getCellRangebyName("A4")
  oB1 = oSht.getCellRangebyName("B1")
  oB2 = oSht.getCellRangebyName("B2")
  oB3 = oSht.getCellRangebyName("B3")
  oB4 = oSht.getCellRangebyName("B4")
  
  'wpisywanie danych
  oA1.String = "abc"
  oA2.String = "123"
  oB1.Value = 5
  oB2.Value = 7
  
  'wpisywanie sumy odczytanych wartości do nowej komórki (LINK)
  oA3.String = oA1.String & oA2.String
  oB3.Value = oB1.Value + oB2.Value
  
  'operator + można stosować do tekstu, a operator & do liczb - zobacz rezultat (LINK)
  oA4.String = oA1.String + oA2.String
  oB4.Value = oB1.Value & oB2.Value
End SubWażne własności komórki

Dysponując uchwytem do komórki, możemy uzyskać uchwyt do arkusza, z którego pochodzi komórka. Poza tym możemy poznać indeks tego arkusza oraz indeks kolumny i wiersza, w których komórka jest położona.

Sub Komorki11()
  Dim oSht as Object, oCll as Object
  oCll = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellByPosition(1, 2)
  oSht = oCll.Spreadsheet 'uchwyt do arkusza komórki
  MsgBox oSht.getName()
  
  'indeks arkusza, kolumny i wiersza
  MsgBox oCll.getCellAddress().Sheet
  MsgBox oCll.getCellAddress().Column
  MsgBox oCll.getCellAddress().Row
End SubObramowanie wokół komórek

Procedura pozwala utworzyć obramowanie wokół komórki. Zauważmy od razu, że procedurę można łatwo rozbudować:

 • w przypadku LStyle = 3 (linia podwójna) możemy ustawić szerokość każdej z linii i odległość między nimi – dodając nowe parametry możemy w pełni wykorzystać te możliwości
 • zamiast jednego obiektu oBorder możemy utworzyć cztery różne obiekty: oBorder1, oBorder2, oBorder3, oBorder4 i przypisać je osobno do każdej krawędzi komórki: górnej, prawej, dolnej i lewej


Przedstawiamy wariant najprostszy, wystarczający w większości przypadków, ale warto pamiętać o możliwości łatwego napisania bardziej skomplikowanych wersji.

Sub RangeBorder(oRng as Object, LColor as Long, LStyle as Long, LWidth as Long)
  'LStyle: 0-ciągła, 1-kropkowana, 2-przerywana, 3-podwójna, ... (LINK)
  Dim oBorder as New com.sun.star.table.BorderLine2
  oBorder.Color = LColor
  oBorder.LineStyle = LStyle
  If LStyle = 3 Then 'DOUBLE
  'InnerLineWidth - szerokość linii wewnętrznej w 1/100 mm (gdy równa zero, rysowana jest tylko jedna linia)
  'LineDistance - odległość między linią wewnętrzną i linią zewnętrzną w 1/100 mm
  'OuterLineWidth - szerokość pojedynczej linii lub szerokość linii zewnętrznej w 1/100 mm
  '(gdy równa zero, żadna linia nie jest rysowana)
    oBorder.InnerLineWidth = LWidth
    oBorder.LineDistance = 2 * LWidth
    oBorder.OuterLineWidth = LWidth
  Else
  'LineWidth - szerokość linii w 1/100 mm (gdy równa zero, żadna linia nie jest rysowana)
  'szerokość linii możemy ustawić dla LStyle = 0, 1, 2, 14, 16, 17
    oBorder.LineWidth = LWidth
  End If
  With oRng
    .TopBorder = oBorder
    .RightBorder = oBorder
    .BottomBorder = oBorder
    .LeftBorder = oBorder
  End With
End Sub
Sub Komorki12()
  Dim k as Long, n as Long
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getCurrentController().getActiveSheet() 'uchwyt do aktywnego arkusza
  oSht.getColumns().insertByIndex(0, 20) 'dodajemy dwadzieścia kolumn na pozycję pierwszą
  For n = 0 To 4
    oSht.getCellByPosition(2*n, 0).Value = 20*n
    For k = 0 To 17
      oSht.getCellByPosition(n, 2*k+2).Value = k
      oRng = oSht.getCellRangeByPosition(2*n, 2*k+2, 2*n, 2*k+2)
      Call RangeBorder(oRng, RGB(0, 0, 0), k, 20*n)
    Next k
  Next n
End SubKasowanie zawartości komórki

Nim wykonamy kasowanie zawartości komórki, musimy ustalić co chcemy skasować. Różnym typom zawartości przypisane zostały różne liczby:
VALUE (1) - liczby niesformatowane jako data i czas
DATETIME (2) - liczby sformatowane jako data i czas
STRING (4) - tekst
ANNOTATION (8) - komentarze
FORMULA (16) - formuły
Zobacz więcej: (LINK)

Ustalamy, co chcemy skasować, wybieramy odpowiednie liczby i sumujemy. Znaleziona suma jest parametrem dla metody clearContents.

Sub Komorki13()
  'usuwanie zawartości komórki
  Dim oSht as Object, oCll as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oCll = oSht.getCellRangeByName("A1") 'tworzymy uchwyt do komórki
  oCll.clearContents(7) 'usuwa liczby, liczby sformatowane jako data i czas oraz tekst
End SubKopiowanie komórek

Musimy przygotować uchwyty do każdej z komórek (kopiowanej i docelowej), a następnie wywołać metodę arkusza copyRange z odpowiednimi parametrami (LINK).

Sub Komorki14()
  'kopiowanie komórki Cll1 do komórki Cll2
  Dim oSht as Object, oCll1 as Object, oCll2 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do obydwu komórek:
  oCll1 = oSht.getCellRangeByName("A1")
  oCll2 = oSht.getCellRangeByName("B2")
  
  'kopiowanie wymaga wywołania metody arkusza copyRange z następującymi parametrami:
  oSht.copyRange( oCll2.getCellAddress(), oCll1.getRangeAddress() )
End Sub


Gdybyśmy z jakiegoś powodu nie mieli uchwytu do arkusza, z którego wzięliśmy komórki, to możemy zrobić tak:

Sub Komorki15()
  'kopiowanie komórki Cll1 do komórki Cll2
  Dim oCll1 as Object, oCll2 as Object
  oCll1 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCll2 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("B2")
  oCll1.Spreadsheet.copyRange( oCll2.getCellAddress(), oCll1.getRangeAddress() )
End Sub


Jeżeli chcemy komórkę przekopiować do innego arkusza, to postępujemy analogicznie:

Sub Komorki16()
  'kopiowanie komórki Cll1 pierwszego arkusza do komórki Cll2 drugiego arkusza
  Dim oSht1 as Object, oSht2 as Object, oCll1 as Object, oCll2 as Object
  oSht1 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oSht2 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(1) 'uchwyt do drugiego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do obydwu komórek:
  oCll1 = oSht1.getCellRangeByName("A1")
  oCll2 = oSht2.getCellRangeByName("B2")
  
  'tak samo, jak to uczyniliśmy wyżej, wywołujemy metodę copyRange (dowolnego arkusza):
  oSht1.copyRange( oCll2.getCellAddress(), oCll1.getRangeAddress() )
End SubPrzesuwanie komórek

Przesuwanie komórek z jednego miejsca arkusza w inne lub z jednego arkusza na drugi wykonujemy dokładnie tak samo, jak kopiowanie. Musimy tym razem użyć metody arkusza moveRange (LINK). Dlatego poprzestaniemy na jednym przykładzie.

Musimy przygotować uchwyty do każdej z komórek (kopiowanej i docelowej), a następnie wywołać metodę arkusza moveRange z odpowiednimi parametrami.

Sub Komorki17()
  'przesuwanie komórki Cll1 w miejsce komórki Cll2
  Dim oSht as Object, oCll1 as Object, oCll2 as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do obydwu komórek:
  oCll1 = oSht.getCellRangeByName("A1")
  oCll2 = oSht.getCellRangeByName("B2")
  
  'przesuwanie wymaga wywołania metody arkusza moveRange z następującymi parametrami:
  oSht.moveRange( oCll2.getCellAddress(), oCll1.getRangeAddress() )
End SubUsuwanie komórek

Metoda arkusza removeRange usuwa "fizycznie" wybraną komórkę (jeśli można tak powiedzieć o komórce, która istnieje tylko wirtualnie). Dlatego musimy określić jakie dodatkowe działanie zostanie wykonane, aby w arkuszu nie pozostała "dziura". Mamy do wyboru następujące opcje:

 • NONE - removeRange nie robi nic
 • UP - komórka zostaje usunięta, komórki leżące poniżej zostaną przesunięte w górę
 • LEFT - komórka zostaje usunięta, komórki leżące na prawo zostaną przesunięte w lewo
 • ROWS - komórka zostaje usunięta, wiersze leżące poniżej zostaną przesunięte w górę
 • COLUMNS - komórka zostaje usunięta, kolumny leżące na prawo zostaną przesunięte w lewo


Opcja ROWS odpowiada usunięciu wiersza, w którym położona była komórka. Opcja COLUMNS odpowiada usunięciu kolumny, w której położona była komórka. (LINK1), (LINK2)

Sub Komorki18()
  'usuwanie komórki B2
  Dim oSht as Object, oCll as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oCll = oSht.getCellRangeByName("B2") 'uchwyt do komórki B2
  oSht.removeRange( oCll.getRangeAddress(), com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.UP ) 'metoda removeRange z parametrem UP
End SubPolecane strony internetowe

BASIC Guide – Cells and Ranges

Spreadsheet common – Working with cells

Apache OpenOffice – service CellProperties

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna