Zakresy komórek

Z Henryk Dąbrowski
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
27.07.2020Uchwyt do zakresu komórek

Zakres komórek możemy uchwycić trzema sposobami:
1) wybierając aktywny obszar komórek
2) określając zakres komórek przez podanie lewej górnej i prawej dolnej komórki
3) podając indeksy kolumn i wierszy ograniczających zakres komórek w kolejności: lewa kolumna, górny wiersz, prawa kolumna, dolny wiersz


Poniższa procedura ilustruje te sposoby, pokazuje różnicę między uchwytem do jednej komórki, a uchwytem do zakresu komórek oraz przedstawia, jak odczytać indeksy kolumn i wierszy ograniczających zakres komórek.

Sub ZakresyKomorek1()
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("D9") 'uchwyt do zakresu komórek składającego się z jednej komórki
  Msgbox oRng.getCellAddress().Sheet
  Msgbox oRng.getCellAddress().Row
  Msgbox oRng.getCellAddress().Column
  Msgbox oRng.AbsoluteName 'zwraca adres bezwzględny komórki jako tekst np. "$Arkusz1.$D$9"
   
  '1. wybieramy aktualnie aktywny spójny obszar komórek
  oRng = ThisComponent.getCurrentSelection()
  '2. wybieramy zakres komórek przez podanie nazw lewej górnej i prawej dolnej komórki
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9")
  '3. wybieramy zakres komórek przez podanie indeksów kolumn i wierszy: 
  '  getCellRangeByPosition(colLeft, rowTop, colRight, rowBottom)
  oRng = oSht.getCellRangeByPosition(1, 1, 3, 8) 'zakres komórek od B2 do D9
   
  Msgbox oRng.getRangeAddress().Sheet 'indeks arkusza
  Msgbox oRng.getRangeAddress().StartColumn 'indeks lewej kolumny
  Msgbox oRng.getRangeAddress().StartRow 'indeks górnego wiersza
  Msgbox oRng.getRangeAddress().EndColumn 'indeks prawej kolumny
  Msgbox oRng.getRangeAddress().EndRow 'indeks dolnego wiersza
  Msgbox oRng.AbsoluteName 'zwraca adres bezwzględny zakresu komórek jako tekst np. "$Arkusz1.$B$2:$D$9"
End SubOperowanie na komórkach zakresu komórek

Zauważmy, że metody getColumns, getRows, getCellByPosition możemy stosować do zakresu komórek. Umożliwia to adresowanie względne - wewnątrz zakresu komórek. Teraz operowanie na poszczególnych komórkach z zakresu komórek staje się bardzo proste:

Sub ZakresyKomorek2()
  'liczba kolumn i wierszy zakresu komórek; uchwyt do komórki w zakresie komórek
  'wypełnianie zakresu komórek danymi
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCll as Object
  Dim c as Long, r as Long
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'uchwyt do zakresu komórek
  
  For c = 0 To oRng.getColumns().getCount() - 1
    For r = 0 To oRng.getRows().getCount() - 1
      oCll = oRng.getCellByPosition(c, r) 'uchwyt do komórki w zakresie komórek
      oCll.String = c & r
    Next r
  Next c
  
End Sub

Uwaga: Metodę getCellRangebyName możemy stosować do obiektu oRng, gdy komórka o danej nazwie należy do zakresu komórek Rng, w przeciwnym przypadku wystąpi błąd. Inaczej mówiąc, metoda ta nie pozwala na adresowanie względne w zakresie komórek Rng. Identyfikacja komórki przez nazwę jest jednoznaczna.


Zamiast operować na komórkach zakresu komórek, możemy operować na komórkach arkusza. Tak skonstruowana procedura jest może mniej elegancka, ale równie skuteczna:

Sub ZakresyKomorek3()
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oRngAddr as Object, oCll as Object
  Dim c as Long, r as Long
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRngAddr = oRng.getRangeAddress() 'ten obiekt sprawi, że kod będzie bardziej czytelny
  
  For c = oRngAddr.StartColumn To oRngAddr.EndColumn 'od lewej do prawej kolumny
    For r = oRngAddr.StartRow To oRngAddr.EndRow 'od górnego do dolnego wiersza
      oCll = oSht.getCellByPosition(c, r) 'uchwyt do komórki w arkuszu
      oCll.String = c & "-" & r
    Next r
  Next c
  
End SubFormatowanie zakresu komórek

Przedstawiamy niżej formatowanie zakresu komórek tak, aby można było zapisywać w komórkach tekst w określonym formacie. Formatując zakres komórek w przypadku dat i liczb postępujemy tak samo, jak to robiliśmy w przypadku jednej komórki.

Sub ZakresyKomorek4()
  'formatowanie zakresu komórek
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'uchwyt do zakresu komórek
  oRng.CellBackColor = RGB(255, 0, 0) 'kolor tła zakresu komórek
  
  'rozmiar czcionki
  oRng.CharHeight = 16
  'grubość czcionki (DONTKNOW, THIN, ULTRALIGHT, LIGHT, SEMILIGHT, NORMAL, SEMIBOLD, BOLD, ULTRABOLD, BLACK) (LINK1), (LINK2)
  oRng.CharWeight = com.sun.star.awt.FontWeight.BOLD
    
  'ustawienie tekstu w poziomie (STANDARD, LEFT, CENTER, RIGHT, BLOCK, REPEAT) (LINK1), (LINK2)
  oRng.HoriJustify = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER
  'ustawienie tekstu w pionie (STANDARD, TOP, CENTER, BOTTOM) (LINK1), (LINK2)
  oRng.VertJustify = com.sun.star.table.CellVertJustify.CENTER
  
  'zawijanie tekstu
  oRng.setPropertyValue( "IsTextWrapped", True ) 'zawija tekst automatycznie
  'orientacja tekstu
  oRng.RotateAngle = 9000 '90 stopni obrotu w lewo
End SubOperacja „Znajdź i zamień”

Poniżej przedstawiamy przykład procedury, która przeszukuje wskazany zakres komórek i zastępuje podany ciąg znaków innym ciągiem znaków. Procedurę zamiast do zakresu komórek oRng możemy zastosować do całego arkusza oSht lub do jednej komórki. Ustawienie opcji SearchCaseSensitive na TRUE powoduje, że przy przeszukiwaniu rozróżniane są wielkie i małe litery. Ustawienie opcji SearchWords na TRUE powoduje, że wyszukiwane są jedynie całe słowa (np. słowo „tron” nie zostanie odnalezione w słowie „strona”). Ustawienie opcji SearchRegularExpression na TRUE powoduje, że nie są wyszukiwane ciągi znaków zgodne z innym ciągiem, ale wszystkie ciągi pasujące do podanego wzorca. (LINK)

Sub ZakresyKomorek5()
  Dim c as Long, r as Long, n as Long
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oReplaceDescr as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  'wypełniamy komórki arkusza przykładowym tekstem
  For c = 0 To 10
    For r = 0 To 25
      oSht.getCellByPosition(c, r).String = "Ala ma kota."
    Next r
  Next c
  
  'realizacja operacji "znajdź i zmień" (zwykły tekst)
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:F20")
  oReplaceDescr = oRng.createReplaceDescriptor()
  oReplaceDescr.SearchString = "kota"
  oReplaceDescr.ReplaceString = "psa"
  oReplaceDescr.SearchCaseSensitive = True
  oReplaceDescr.SearchWords = False
  oReplaceDescr.SearchRegularExpression = False
  n = oRng.replaceAll( oReplaceDescr )
  MsgBox "Wykonano " & n & " zastąpień"
End Sub


Wyrażenie regularne: w przykładzie zamieniamy wiele spacji na dokładnie jedną spację.

Sub ZakresyKomorek6()
  Dim c as Long, r as Long, n as Long
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oReplaceDescr as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  'wypełniamy komórki arkusza przykładowym tekstem
  For c = 0 To 10
    For r = 0 To 25
      oSht.getCellByPosition(c, r).String = "Ala ma  kota."
    Next r
  Next c
  
  'realizacja operacji "znajdź i zmień" (wyrażenie regularne)
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:F20")
  oReplaceDescr = oRng.createReplaceDescriptor()
  oReplaceDescr.SearchString = " +"
  oReplaceDescr.ReplaceString = " "
  oReplaceDescr.SearchCaseSensitive = True
  oReplaceDescr.SearchWords = False
  oReplaceDescr.SearchRegularExpression = True
  n = oRng.replaceAll( oReplaceDescr )
  MsgBox "Wykonano " & n & " zastąpień"
End SubScalanie komórek

W wyniku scalenia lewa górna komórka scalonego zakresu komórek jest wyświetlana na całym obszarze, który wcześniej zajmowały te komórki. Scalone komórki, poza lewą górną komórką, przestają być widoczne, ale nadal istnieją i są w pełni dostępne. Metoda getIsMerged() pozwala ustalić, czy komórki zostały scalone, jednak należy pamiętać, że wartość TRUE jest zwracana tylko dla lewej górnej komórki ze scalonego zakresu. Przedstawia to poniższa procedura.

Sub ZakresyKomorek7()
  Dim c as Long, r as Long
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCll as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oCll = oSht.getCellRangeByName("B1")
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D4")
  For c = 0 To oRng.getColumns().getCount() - 1
    For r = 0 To oRng.getRows().getCount() - 1
      oRng.getCellByPosition(c, r).String = Replace(oRng.getCellByPosition(c, r).AbsoluteName, "$", "")
    Next r
  Next c
  oCll.String = "Komórki zakresu zostały oznaczone"
  MsgBox oCll.String
  oRng.merge(True) 'scalamy komórki z zakresu oRng
  oCll.String = "Komórki zakresu zostały scalone"
  MsgBox oCll.String
  For c = 0 To oRng.getColumns().getCount() - 1
    For r = 0 To oRng.getRows().getCount() - 1
      oRng.getCellByPosition(c, r).String = oRng.getCellByPosition(c, r).getIsMerged()
    Next r
  Next c
  oCll.String = "Do komórek zakresu zostały wpisane wartości metody getIsMerged()"
  MsgBox oCll.String
  oRng.merge(False) 'dzielimy komórki z zakresu oRng
  oCll.String = "Komórki zakresu zostały podzielone"
  MsgBox oCll.String
End Sub


Zamieszona wyżej procedura pokazuje, że metoda getIsMerged() nie udzieli nam (w ogólności) odpowiedzi na pytanie, czy wybrana komórka należy do scalonego zakresu komórek. Poniższa procedura przedstawia, jak możemy ustalić rozmiar scalonego obszaru, w skład którego wchodzi wybrana przez nas komórka, a tym samym ustalić, czy ten zakres jest większy od zakresu złożonego tylko z jednej komórki.

Sub ZakresyKomorek8()
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCll as Object, oCursor as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets.getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(oSht) 'aktywacja pierwszego arkusza
  oCll = oSht.getCellRangeByName("B1")
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D4")
  oRng.merge(True) 'scalamy komórki z zakresu oRng
  oCursor = oSht.createCursorByRange( oSht.getCellRangeByName("D4") )
  oCursor.collapseToMergedArea() 'powiększa zakres kursora do obszaru scalenia
  oCll.String = "Zakres scalonych komórek: " & Replace(oCursor.AbsoluteName, "$", "")
  MsgBox oCll.String
End SubKasowanie zawartości zakresu komórek

Nim wykonamy kasowanie zawartości zakresu komórek, musimy ustalić co chcemy skasować. Różnym typom zawartości przypisane zostały różne liczby:
VALUE (1) - liczby niesformatowane jako data i czas
DATETIME (2) - liczby sformatowane jako data i czas
STRING (4) - tekst
ANNOTATION (8) - komentarze
FORMULA (16) - formuły
Zobacz więcej: (LINK)

Ustalamy, co chcemy skasować, wybieramy odpowiednie liczby i sumujemy. Znaleziona suma jest parametrem dla metody clearContents.

Sub ZakresyKomorek9()
  'kasowanie zawartości zakresu komórek
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'tworzymy uchwyt do zakresu komórek
  oRng.clearContents(7) 'usuwa liczby, liczby sformatowane jako data i czas oraz tekst
End SubKopiowanie zakresu komórek

Musimy przygotować uchwyty do kopiowanego zakresu komórek oraz uchwyt do komórki, która wskaże początek obszaru (czyli lewy górny róg), do którego zakres komórek zostanie skopiowany. Następnie wywołujemy metodę arkusza copyRange z odpowiednimi parametrami (LINK).

Sub ZakresyKomorek10()
  'kopiowanie zakresu komórek Rng do obszaru, którego początek wyznacza komórka Cll
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCll as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do zakresu komórek Rng i komórki Cll:
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9")
  oCll = oSht.getCellRangeByName("F5")
  
  'kopiowanie wymaga wywołania metody arkusza copyRange z następującymi parametrami:
  oSht.copyRange( oCll.getCellAddress(), oRng.getRangeAddress() )
End Sub


Gdybyśmy z jakiegoś powodu nie mieli uchwytu do arkusza z zakresem komórek Rng i komórką wyznaczającą obszar docelowy Cll, to możemy zrobić tak:

Sub ZakresyKomorek11()
  'kopiowanie zakresu komórek Rng do obszaru, którego początek wyznacza komórka Cll
  Dim oRng as Object, oCll as Object
  oRng = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("B2:D9")
  oCll = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0).getCellRangeByName("F5")
  oRng.Spreadsheet.copyRange( oCll.getCellAddress(), oRng.getRangeAddress() )
End Sub


Jeżeli chcemy zakres komórek przekopiować do innego arkusza, to postępujemy analogicznie:

Sub ZakresyKomorek12()
  'kopiowanie zakresu komórek Rng pierwszego arkusza do obszaru,
  'którego początek wyznacza komórka Cll drugiego arkusza
  Dim oSht1 as Object, oSht2 as Object, oRng as Object, oCll as Object
  oSht1 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oSht2 = ThisComponent.getSheets().getByIndex(1) 'uchwyt do drugiego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do zakresu komórek Rng i komórki Cll:
  oRng = oSht1.getCellRangeByName("B2:D9")
  oCll = oSht2.getCellRangeByName("F5")
  
  'tak samo, jak to uczyniliśmy wyżej, wywołujemy metodę copyRange (dowolnego arkusza):
  oSht2.copyRange( oCll.getCellAddress(), oRng.getRangeAddress() )
End SubPrzesuwanie zakresu komórek

Przesuwanie zakresu komórek z jednego miejsca arkusza w inne lub z jednego arkusza na drugi wykonujemy dokładnie tak samo, jak kopiowanie. Musimy tym razem użyć metody arkusza moveRange (LINK). Dlatego poprzestaniemy na jednym przykładzie.

Musimy przygotować uchwyty do przesuwanego zakresu komórek oraz uchwyt do komórki, która wskaże początek obszaru (czyli lewy górny róg), do którego zakres komórek zostanie przesunięty. Następnie wywołujemy metodę arkusza moveRange z odpowiednimi parametrami.

Sub ZakresyKomorek13()
  'przesuwanie zakresu komórek Rng do obszaru, którego początek wyznacza komórka Cll
  Dim oSht as Object, oRng as Object, oCll as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  
  'tworzymy uchwyty do zakresu komórek Rng i komórki Cll:
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9")
  oCll = oSht.getCellRangeByName("F5")
  
  'przesuwanie wymaga wywołania metody arkusza moveRange z następującymi parametrami:
  oSht.moveRange( oCll.getCellAddress(), oRng.getRangeAddress() )
End SubUsuwanie komórek

Metoda arkusza removeRange usuwa "fizycznie" wybrany zakres komórek (jeśli można tak powiedzieć o zakresie komórek, który istnieje tylko wirtualnie). Dlatego musimy określić jakie dodatkowe działanie zostanie wykonane, aby w arkuszu nie pozostała "dziura". Mamy do wyboru następujące opcje:

 • NONE - removeRange nie robi nic
 • UP - zakres komórek zostaje usunięty, komórki leżące poniżej zostaną przesunięte w górę
 • LEFT - zakres komórek zostaje usunięty, komórki leżące na prawo zostaną przesunięte w lewo
 • ROWS - zakres komórek zostaje usunięty, wiersze leżące poniżej zostaną przesunięte w górę
 • COLUMNS - zakres komórek zostaje usunięty, kolumny leżące na prawo zostaną przesunięte w lewo


Opcja ROWS odpowiada usunięciu wierszy, w których położona był usuwany zakres komórek. Opcja COLUMNS odpowiada usunięciu kolumn, w których położony był usuwany zakres komórek. (LINK1), (LINK2)

Sub ZakresyKomorek14()
  'usuwanie zakresu komórek B2:D9
  Dim oSht as Object, oRng as Object
  oSht = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0) 'uchwyt do pierwszego arkusza
  oRng = oSht.getCellRangeByName("B2:D9") 'uchwyt do zakresu komórek B2:D9
  oSht.removeRange( oRng.getRangeAddress(), com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.UP ) 'metoda removeRange z parametrem UP
End SubPolecane strony internetowe

BASIC Guide – Cells and Ranges

Spreadsheet common – Cell range

Macros - Basic reference - Calc - Ranges

Apache OpenOffice – service CellProperties

Apache OpenOffice – interface XCellRange

LibreOffice Calc – makra – przykłady                   Strona główna